Obsah

MŠ A.Kančeva 2628

Ředitelství školy

Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 - příspěvková organizace, zřizovatel Město Tábor

Ředitelka: Mgr. Vlasta Vychodilová
Telefon: 739 046 060

Odloučené pracoviště

Mateřská škola Tábor, A.Kančeva 2628, součást příspěvkové organizace

Vedoucí učitelka: Bc. Jitka Procházková
Telefon:  603 924 327
Telefon do MŠ: 778 764 415  (odhlašování dětí ze všech tříd)

O nás

Kapacita MŠ je 40 dětí. Školské zařízení se nachází v lokalitě Ústeckého sídliště (Na Kopečku). Ke škole náleží školní kuchyně, která zajišťuje stravu pro děti z MŠ. Děti jsou ve třídách rozděleny podle věku, v suterénu se nachází tělocvična. Mateřské škola má velkou zahradu s průlezkami, pískovištěm, houpačkami a dalšími prvky, které umožňují dětem rozvíjení pohybových aktivit

Naše MŠ "Barvičky" je plná barev a radosti. Pro každou třídu je určena jedna barevná pastelka. tyto barvy jsou pro nás symbolem a vytváří "Barevný rok v MŠ" (zelená - jaro, žlutá - léto, červená - podzim, modrá - zima).

1. třída - "Červená pastelka" - učitelka: Marcela Šilpochová
2. třída - "Žlutá pastelka" - vedoucí učitelka: Bc. Jitka Procházková, učitelka: Petra Janů
3. třída - "Zelená pastelka" - učitelky: Monika Škabroudová, Mgr. Adéla Hrazdírová
4. třída - "Modrá pastelka" - učitelky: Radka Karlová, Ivana Brádková, asistentka pedagoga: Marcela Maťhová

Naše MŠ pracuje podle svého Školního vzdělávacího programu, který byl vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací obsah je zpracován do tří integrovaných bloků, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry. ŠVP PV zohledňuje veškerá specifika předškolního vzdělávání stanovená RVP PV.

Naše MŠ klade velký důraz na individualitu dítěte, individuální adaptační přístup při vstupu do MŠ a dbá na jeho osobnost a naslouchá jeho názorům.

Specifické vzdělávací cíle pro jednotlivé třídy

 1.      třída „ČERVENÁ PASTELKA"

Individuálním přístupem usnadnit dětem adaptaci v MŠ, upevňovat pocit bezpečí a jistoty. Přijmout jednoduchá pravidla, získat elementární poznatky o světě lidí, přírody a kultury. 

 2.      třída „ŽLUTÁ PASTELKA"

Posilovat pozornost, respektovat pokyny dospělého. Rozvíjet komunikativní vztahy, zdvořilé chování vůči ostatním dětem i dospělým. Posilovat sebevědomí, přizpůsobivost ve skupině.

 3.      třída „ZELENÁ PASTELKA"

Respektovat předem domluvená pravidla. Upevňovat sounáležitost s kolektivem. Posilovat prosociální chování - tolerance, respekt, přizpůsobivost, sebeovládání, naslouchání, porozumění.

 4.      třída „MODRÁ PASTELKA"

Uplatňovat základní společenská  pravidla ve styku s dospělými i dětmi. Mít představu o žádoucím a nežádoucím chování. Rozvíjet všestrannou a bohatou poznatkovou  zkušenost, uplatňovat bezpečnou orientaci v běžném životě, mít povědomí o širším  společenském,  přírodním, kulturním i technickém prostředí, o vývoji a změnách, o  významu životního  prostředí a jeho ochraně, o ochraně zdraví a bezpečnosti.