Obsah

Provoz mateřských škol zřizovaných městem Tábor v měsíci červenci a srpnu 2020 

 

V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ředitelé mateřských škol, po projednání se zřizovatelem,    o z n a m u j í rodičovské veřejnosti provoz na jednotlivých pracovištích v měsíci červenci a srpnu 2020:  

 

provoz od - do                       MŠ      

 

01.07. - 03. 07.                        Světlogorská +  Komenského + Blanická                                   

07.07. - 10. 07.                        Světlogorská +  Komenského + Blanická                       

13.07. - 17. 07.                        Světlogorská            

20.07. - 24. 07.                        Světlogorská

27.07. - 31. 07.                        Kpt. Nálepky + Kollárova

03.08. - 07. 08.                        Kpt. Nálepky + Kollárova     

10.08.-  14. 08.                        Sokolovská +  A. Kančeva + Měšice                                   

17.08. - 21. 08.                        Sokolovská +  A. Kančeva + Měšice

 

Podávání přihlášek k prázdninovému provozu na jednotlivých pracovištích mateřských škol do 12. 6. 2020. 

Přihláška na prázdninový provoz pro MŠ Kollárova je ke stažení zde.

 

K vyplněné přihlášce je nutné dodat na jednotlivé MŠ okopírované evidenční listy dětí, ty vám poskytnou učitelky jednotlivých tříd. Na MŠ A.Kančeva rodiče evidenční list nepotřebují v rámci jednoho subjektu.

Výše úplaty v době prázdnin: 

Červenec: MŠ uzavřena 0,- Kč

Srpen: 300,- Kč pokud dítě MŠ navštěvuje

Docházka pouze v přípravném týdnu: 86,-Kč

 

Provoz na ostatních pracovištích mateřských škol bude od 1. 7. do 21. 8.2020 přerušen.

Od 24. 8. budou v provozu všechna pracoviště mateřských škol (přípravný týden).                                                     

Bližší informace rodiče získají na jednotlivých mateřských školách:

(adresa pracoviště MŠ                                        telefon)

                                                           

Dlouhá 340, Tábor                                             381 251 174

Nábřeží 206, Tábor - Čelkovice                      381 254 490   

Vančurova 2205, Tábor                                    381 252 911

Angela Kančeva 2628, Tábor                         381 259 091, 381 259 092

Kollárova 2497, Tábor                                      381 253 938   

Komenského 2254, Tábor                               381 200 408 (605 245 497- pí Růžková)    

Kpt. Nálepky 2393, Tábor                               381 232 617   

Sokolovská 2417, Tábor                                  381 232 774   

Blanická 2705, Tábor                                        778 719 131, 773 281 299

Zahradní 156, Tábor - Čekanice                     381 281 633

Míkova 416, Tábor - Měšice                            381 254 710                           

Světlogorská 2770, Tábor                               381 262 270                           

                                                                                               

Upozorňujeme rodiče, že v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, se může v měsíci červenci a srpnu lišit výše úplaty za předškolní vzdělávání na jednotlivých zařízeních a to podle délky přerušení provozu mateřské školy. Bližší informace o výši úplaty a provozu v červenci a srpnu rodiče získají přímo na jednotlivých mateřských školách.                                                                                   

                                                                                   


 

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2020/2021

 Seznamy přijatých najdete v sekci AKTUALITY jednotlivých MŠ

 


 

Rada města  Tábor svým usnesením schválila otevření mateřských škol od 25. 5. 2020

 

Provoz mateřských škol bude v omezeném režimu pro zajištění  maximální ochrany zdraví dětí i zaměstnanců, do mateřské školy budou docházet děti jen v nutných případech, tj. když rodiče plní neodkladné pracovní povinnosti nebo se nachází v tíživé sociálně ekonomické situaci.

Žádáme zákonné zástupce, aby do 18. 5. 2020 nahlásili na jednotlivá pracoviště zájem o umístění dítěte do MŠ.

MŠ Kollárova    739046060         ředitelka školy

MŠ Vančurova   773773666        vedoucí učitelka

MŠ A. Kančeva 778764415         vedoucí učitelka

Upozorňujeme rodiče na povinnost seznámit se s podmínkami pro dodržování epidemiologických opatření a doporučení MŠMT a před nástupem dítěte do MŠ podepsali čestné prohlášení (viz. příloha) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Formulář bude připraven v případě potřeby i u vchodu MŠ (pokud nemáte možnost vytisknout doma). Bez tohoto prohlášení dítě nebude do MŠ přijato.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte přímo ředitelku školy.

 

Dětem, které do MŠ nenastoupí, nebude v měsíci červen inkasováno školné. 

Zárověń oznamuji, že do konce školního roku nebudou žádné mimoškolní akce, kroužky ani divadla.

 


 

Dítě může do školky nastoupit pouze při splnění následujících podmínek:

 

Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou  

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 4. Porucha imunitního systému, např. 
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 9. Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení (samostatná příloha) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

  Příchod do školky:

  Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod). Doprovod i dítě je na cestě do školky povinno mít roušku/ústenku a při vstupu do objektu použijí dezinfekci nebo pokud tak stanoví vedení mateřské školy, může být doprovodu zakázán vstup do objektu a dítě je převzato pověřeným zaměstnancem školy

  Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou a rodiče s dětmi po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ a plně respektují požadavky zaměstnanců mateřské školy. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). V prostoru šaten, je-li povolen doprovodu vstup je omezen na co možno nejkratší dobu a může být řízeno tak, aby se v šatně vyskytovaly naráz maximálně 2 děti s doprovodem

  V prostorách MŠ

  Ze strany vedení Mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné stráví děti větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

  Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

  Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen prostor pro jednotlivé skupiny.

  Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné ale v případě dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a dalších zaměstnanců používány.

  Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.  

  ZZákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Dítě si nesmí přinášet jakékoli „plyšáky, měkké hračky“ apod. Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.). každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku se kterou do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.   

  Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka. V každé třídě bude minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut prováděno větrání.  

   

  Hygienická specifika

  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

  Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

  Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

  Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu.

  Pokud by se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 

 

Provozní informace

Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a dezinfekčního plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik)

Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.) 

Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem jsou otřeny hračky a předměty sloužící dětem, při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi, současně pedagogický zaměstnanec při manipulaci s rouškou nebo jiné dopomoci dítěti je možno předpokládat použití jednorázových rukavic a zákonný zástupce souhlasí s tím, že pečující osoby budou mít tyto ochranné prostředky při převzetí dětí, výdeji stravy a při pobytu venku a dotyk

Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu

Předškolní zařízení zajistí pravidelné praní a žehlení ložního prádla. Ložní prádlo bude skladováno v igelitovém pytli a manipulace bude probíhat pouze v roušce a rukavicích.

Dodávka stravy je zajištěna osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky (rouška, ochranné rukavice).

 


 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Tábor, Kollárova 2497

a odloučená pracoviště MŠ Vančurova 2205, MŠ A. Kančeva 2628

pro školní rok 2020/2021

 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona budou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 

A/ Trvalý pobyt dítěte

 

      trvalý pobyt ve spádové oblasti

10

      trvalý pobyt v Táboře

5

      trvalý pobyt mimo Tábor

B/ Věk dítěte

 

    5 let           dosažené k  31. 8. 2020

5

    4 roky        dosažené k  31. 8. 2020

4

    3 roky        dosažené k  31. 8. 2020

3

    2 roky        dosažené k  31. 8. 2020

2

 

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 01. 09. 2020 dosáhnou tří, čtyř, pěti let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy a to do naplnění kapacity mateřské školy.

 

Děti mladší tří let budou přijímány s přihlédnutím k hygienickým, bezpečnostním a personálním podmínkám konkrétního pracoviště.

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje:

 

 1. věk dítěte – starší dítě má přednost
 2. pokud ani věk neurčí přesné pořadí na posledním přijímaném místě, rozhoduje los

 

Tento dokument je k dispozici ke stažení zde.