Obsah

AKTUÁLNÍ INFORMACE O STANOVENÝCH HYGIENICKÝCH A EPIDEMIOLOGICKÝCH PRAVIDLECH (dle manuálu MŠMT, celé znění na stránkách MŠMT) K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO RODIČE A DĚTI

MŠ věnuje maximální pozornost dodržování zvýšených hygienických opatření, zejména řádnému větrání, úklidu a dezinfekci všech užívaných prostor. Žádáme o spolupráci při dodržování interních pokynů a doporučení ředitelky MŠ:

 

  1. Při vstupu do budovy používejte desinfekční bezoplachové gely.

        Při vstupu do objektu používejte roušku (od 7. 9. 2020)

 

  1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, dušnost či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Jde o individuální odpovědnost zákonných zástupců dětí – pokud má dítě příznaky respiračního onemocnění, nemělo by do MŠ chodit. Pokud se podezření na infekční nemoc projeví ve školce, budou zákonní zástupci telefonicky vyzváni k urychlenému vyzvednutí dítěte z MŠ. Praktický lékař určí diagnózu a rodiče podají neprodleně zprávu MŠ o zdravotním stavu dítěte. Pokud bude podezření na COVID-19, vstoupí do jednání s rodiči a následně s mateřskou školou Krajská hygienická stanice /KHS/.

 

  1. Doporučujeme dítě doprovázet pouze jednou dospělou osobou, která se v prostorách MŠ pohybuje vždy po dobu nezbytně nutnou (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

 

  1. Doporučujeme minimalizovat shromažďování osob v areálu školy.

 

  1. Nedávejte dětem do školky osobní hračky dětí, zejména plyšové, textilní atd., lahve s pitím.

 

  1. Každé dítě bude mít v šatně v uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.

 

  1. Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si děti musí důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. Dezinfekční gel poskytují učitelky na třídách, jsou rovněž k dispozici v umývárně dětí.

                                                                   

Mgr. Vlasta Vychodilová, ředitelka školy

1. 9. 2020